Deze rubriek is bestemd voor notarissen, advocaten, hypotheekverstrekkers en andere intermediairs die in hun vakgebied te maken hebben met fiscale aangelegenheden. Aangezien iedere intermediair een eigen vakgebied heeft waar specifieke fiscale aandachtspunten voor gelden, is het onmogelijk om hier een uitputtende beschrijving van ieders activiteiten weer te geven. In het onderstaande zal derhalve worden volstaan met een korte beschrijving van aandachtspunten waaraan gedacht kan worden.

Notarissen

 

Wanneer vennootschappen binnen een groep worden geherstructureerd, is het van groot belang dat de hiervoor van toepassing zijnde vrijstellingen in acht worden genomen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de aandelen– en bedrijfsfusie faciliteit alsmede aan de juridische fusie en (af)splitsingsfaciliteit.

Naast de hierboven genoemde faciliteiten die voornamelijk van toepassing zijn op de vennootschapsbelasting, is het tevens van groot belang om de andere rechtsgebieden in ogenschouw te nemen. In dit kader kan gedacht worden aan de overdrachtsbelasting en de gevolgen voor de omzetbelasting. Tevens dient daar waar mogelijk aandacht te worden geschonken aan de zeer interessante faciliteit voor bedrijfsopvolging in het successierecht.

Advocatuur

 

De fiscale raakvlakken met de advocatuur komen onder andere tot uitdrukking bij echtscheidingen, beëindigingen van maatschap of vof c.q. aandelenovername. Hierbij zal de taak van de advocaat gelegen zijn in het verkrijgen van een zo hoog danwel zo laag mogelijke alimentatie of afkoopsom.

Pegasus Fiscaal Juristen kan ten aanzien van de berekening van de hoogte van de alimentatie behulpzaam zijn in het vaststellen van de daadwerkelijke inkomsten van de andere partner. Door middel van een grondige analyse van de aangiften inkomsten– en vennootschapsbelasting kunnen de inkomsten– en vermogensbestanddelen nauwkeurig worden blootgelegd.

In geval van geschillen tussen ondernemers kan Pegasus Fiscaal Juristen een toegevoegde waarde aan uw team zijn. Naast cijfermatig inzicht en analyse van de cijfers zijn wij tevens op de hoogte van de fiscale faciliteiten. Hierdoor kan het beoogde resultaat wellicht sneller worden bereikt.

In geval van een faillissementsonderzoek kan het zeer nuttig zijn gebruik te maken van de specialistische kennis van een fiscalist. Naast cijfermatig inzicht heeft deze tevens het inzicht om mogelijke paulianeuze handelingen op te sporen.